Contact

CMedia B.V.
Postbus 231
8300 AE Emmeloord
Nederland

0527 - 619 000

Redactie:
redactie@gismagazine.nl

Hoofdredacteur:
Dhr. drs. R. Takken

Advertentie-exploitatie:
Mevr. Y. Groenhof

Abonnementenservice:
services@gismagazine.nl

Leveringsvoorwaarden:
Regel van het advertentiewezen 1990

Verschijningsfrequentie:
8 maal per jaar

Termijn van annulering:
Opzeggingen, uitsluitend schriftelijk of via e-mail, dienen één maand voor het verstrijken van het abonnementsjaar in ons bezit te zijn

ISSN 1571-7194
(GIS-Magazine)

eISSN 1874-6144
(GIS-Magazine Online)

CMedia B.V. is uitgever van de tijdschriften CAD-Magazine, GIS-Magazine en GeoInformatics. Algemene informatie kunt u aanvragen via de bovenstaande gegevens.

8ce2d8ca_cmedia_web

Privacy Verklaring

Op deze pagina treft u de Privacy Verklaring aan van CMedia BV.
CMedia is uitgever van vaktijdschriften met leidende marktposities in de bouw, ICT, en GeoInformatie..
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van CMedia tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacy verklaring hanteren.

Algemeen

Wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met CMedia of anderszins gebruik maakt van de diensten van CMedia, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is CMedia BV, Postbus 231, 8300 AE te Emmeloord. CMedia vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. CMedia houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door CMedia worden verwerkt voor de volgende doeleinden:Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van CMedia of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van CMedia;
Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan CMedia op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
Om te voldoen aan de op CMedia van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van CMedia.Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende CMedia producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere CMedia producten en/of diensten.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het CMedia behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door CMedia worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product).. Daarnaast is het mogelijk dat CMedia op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. CMedia zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan CMedia uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die CMedia ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal CMedia uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Bij gebruik van de digitale diensten van CMedia kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van CMedia-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een digitale dienst van CMedia terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Voor digitale diensten van CMedia waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat CMedia de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens

CMedia respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van CMedia. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van CMedia, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. CMedia spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

CMedia s echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan CMedia.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door CMedia zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen.

Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van CMedia via e-mail, telefoon en post. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

CMedia B.V.
T.a.v. Klantregistratie
Postbus 231
8300 AE Emmeloord

Wijziging van deze Privacy Verklaring

CMedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2014.