Over GIS-Magazine

16e Jaargang 2018


Wat is GIS-Magazine

GIS-Magazine is een vaktijdschrift over geo-ICT met een praktische insteek. De wereld van de digitale kaart begint bij het inwinnen van ruimtelijke gegevens door een landmeter en eindigt bij ontsluiting via intra- of internet. GIS-Magazine verschijnt acht keer per jaar in Nederland en België.

Waar gaat GIS-Magazine over?
GIS-Magazine wil laten zien hoe geografische informatie zijn weg vindt naar de (eind-)gebruiker. GIS (Geografische Informatie Systemen) is meer en meer onderdeel van een groter geheel. Overheidsinstanties, maar ook het bedrijfsleven doen in toenemende mate hun voordeel met kaartgebaseerde ICT-oplossingen. Google Earth, (3-D) visualisatie en virtual reality, het zijn allemaal ontwikkelingen die impact hebben op het denken en doen van de geo-informaticus. Digitale terreinmodellen, mobiele toepassingen, Location Based Services en GPS-innovatie beïnvloeden doorlopend het werkproces.

Abonnementen
Een abonnement heeft een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. Een abonnement wordt stilzwijgend tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende termijn verlengd, tenzij de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van opzegtermijn van twee maanden. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of via e-mail geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode. U ontvangt altijd een bevestiging van de opzegging en de einddatum per e-mail of brief. Telefonische opzeggingen worden niet in behandeling genomen.

De inhoud van GIS-Magazine
Allereerst het laatste nieuws vanuit het vakgebied. De redactie van GIS-Magazine verslaat actuele evenementen op GIS-gebied, ondervraagt ervaren gebruikers en andere betrokkenen uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Verder nieuws van hard- en software leveranciers, leveranciers van diensten en andere relevante organisaties.

Vakinhoudelijk nieuws

  • Artikelen
  • Interviews
  • Columns
  • Updates van de nieuwste ontwikkelingen

Van de leveranciers

  • Berichtgeving over nieuwe hard- en software
  • Nieuws over orders en contracten
  • Personeelswisselingen

Onderwijs

  • Nieuws uit het onderwijs
  • Opleidings- en trainingsoverzichten

Kalender

  • Nieuws over congressen, seminars en exposities

 

Artikel schrijven

Over de werkwijze
Voor de GIS-Magazine-redactie is het prettig om van tevoren te weten waar het artikel over gaat en wie het artikel heeft geschreven. Bij voorkeur geeft u in een korte omschrijving van ongeveer 100 woorden aan wat de inhoud/ strekking is van het artikel, vergezeld van uw naam, e-mailadres en functie. De hoofdredacteur maakt afspraken met u over het artikel en houdt contact over de vorderingen.

Lengte
Vooraf bespreekt u de inhoud van het artikel en het globale aantal woorden. GIS-Magazine geeft de voorkeur aan artikelen met een lengte van twee pagina´s, in bijzondere gevallen maximaal drie. Twee pagina´s komen overeen met ca. 900 woorden. Indien u met Word werkt, kunt u in het bestand via: extra > woorden tellen zelf even controleren hoeveel woorden uw artikel beslaat.

U hoort ook wanneer het conceptartikel uiterlijk ingeleverd moet zijn. Als u eerder kunt inleveren: graag! Het concept-artikel kunt u, liefst via e-mail, inleveren bij redactie@gismagazine.nl. De hoofdredacteur redigeert de tekst: zorgt dat de boodschap zo duidelijk mogelijk overkomt, past het taalgebruik waar nodig aan aan GIS-Magazine, kort zo nodig in, en stelt vragen. De geredigeerde tekst komt bij u terug en u kunt erop reageren. In overleg met u rondt de hoofdredacteur de tekst vervolgens af.

Beeldmateriaal en bijschriften
Om de leesbaarheid van het blad te vergroten, verzoeken we u voldoende beeldmateriaal toe te voegen. Dit kunnen digitale afbeeldingen, foto´s en/of tekeningen zijn. De digitale afbeeldingen moeten 300 dpi zijn bij een afmeting van ongeveer 10 x 10 centimeter en worden aangeleverd in JPG-formaat. Indien het materiaal per CD of ZIP-schijf wordt aangeleverd, dan graag .eps.

Afbeeldingen graag ´los´ aanleveren, dus niet reeds in de tekst verwerkt. In het algemeen kunt u beter teveel dan te weinig beeldmateriaal aanleveren, zodat de redactie een keuze kan maken. Indien u beeldmateriaal aanlevert dat dient te worden voorzien van bijschriften, verzoeken wij u dit in tekst duidelijk te maken. In de tekst neemt u dan het woord ´afbeelding´ op met een duidelijke verwijzing naar het bijgeleverde materiaal.

Over het artikel
GIS-Magazine richt zich op een brede lezersgroep, en hanteert daarom een toegankelijke en gemakkelijk leesbare stijl. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling om door formeel taalgebruik of jargon indruk te maken op de lezers. Als een vreemde term echt nodig is, geef dan een toelichting. Is een afkorting nodig, schrijf dan de eerste keer de naam voluit met de afkorting tussen haakjes erachter. Een al te populaire stijl wordt ook vermeden; we houden het professioneel. De hoofdredacteur heeft de taak de stijl van GIS-Magazine te bewaken.

De hoofdredacteur heeft vooral een ondersteunende taak; hij ziet erop toe dat de inhoud van uw artikel zo helder mogelijk overkomt. Richt u zich vooral op die inhoud: wat wilt u precies vertellen? U hoeft zich geen zorgen te maken over minder mooie zinnen of ‘fout Nederlands’; daar is de redactie voor.

Tips bij het schrijven
Streef naar een logische opbouw; geef het verhaal een duidelijk begin, midden en eind, en een duidelijke lijn daartussenin. Zet zo mogelijk een kernachtige titel en een kort intro boven het artikel. Het is niet zeker dat deze ook worden overgenomen, maar ze geven in ieder geval aan wat u het meest belangrijk vindt in de tekst.

Probeer het verhaal zo begrijpelijk mogelijk te vertellen, zonder omhaal, in dagelijkse woorden. Gebruik zoveel mogelijk actieve constructies. Bijvoorbeeld: 'hij zet er een punt achter' in plaats van: 'er wordt een punt achter gezet'.

Ga na of datgene wat de lezer zou kunnen boeien goed uit de verf komt. Door een praktisch voorbeeld te geven of in te gaan op een interessant detail, kunt u de aandacht vasthouden. Over het algemeen zijn lezers meer geïnteresseerd in uitkomsten dan in het proces, en meer geïnteresseerd in praktijk dan in theorie.

Ga na of de informatie compleet is. Een leidraad zijn deze vijf W's: wie (is erbij betrokken), wat (gebeurt er), waar (gebeurt het), wanneer (gebeurt het) en waarom (gebeurt het). Pas wel op: probeer niet té compleet te zijn. Gebruik alleen informatie die een duidelijke functie heeft in het verhaal.

Onderteken het artikel met uw voor- en achternaam en uw functie. U kunt uw bijdrage per e-mail sturen naar: redactie@gismagazine.nl.